Eglwys gadeiriol yn croesawu artist preswyl am y tro cyntaf erioed

Am y tro cyntaf yn ei hanes, sy’n ymestyn dros 1400 mlynedd, mae Eglwys Gadeiriol Llanelwy yn estyn croeso i artist preswyl.

Mae Angela Davies yn artist rhyngddisgyblaethol, a bydd yn treulio’r chwe mis nesaf yn gweithio yng Nghapel y Cyfieithwyr yn yr Eglwys Gadeiriol yn archwilio thema “pererindod” ac yn ymateb i’r thema honno.

Bydd Angela yn gweithio gyda’r gymuned leol a chylch ehangach o bobl, ynghyd â phwyllgor Taith y Pererin Gogledd Cymru i ddehongli’r thema, gan ddefnyddio’r Eglwys Gadeiriol fel ei hysbrydoliaeth, a chreu gwaith celf ar gyfer y fan lle bydd hi’n gweithio.

Mae Angela wedi gweithio ar brosiect tebyg yng Nghastell y Waun ger Wrecsam, ond mae ei chyfnod preswyl diweddaraf yn fenter ar y cyd rhwng Eglwys Gadeiriol Llanelwy a Chyngor Celfyddydau Cymru. Y nod yw dod ag arferion safon uchel artistiaid i sylw amrywiaeth o gynulleidfaoedd a chymunedau. Bydd y prosiect yn cael ei guradu a’i reoli gan Addo.

Wrth sôn am ei phrosiect newydd, dywedodd Angela:

“Bydd yn fraint gweithio mewn lle mor wych â’r Eglwys Gadeiriol. Nid taith gorfforol yw pererindod o reidrwydd, ond cychwyn ar unrhyw daith a chael profiad myfyriol – ac ysbrydol, o bosibl – i lywio’r cyfeiriad y gall rhywun ei ddilyn.

“Bydd yr ymchwil a’r ddeialog gyda’r gymuned yn cyfrannu at y canlyniad. Mae gennyf ddiddordeb mewn ffurfiau celf amlsynhwyraidd sy’n ymateb i safle a sut gellir trawsgrifio canfyddiad o bererindod a’r profiadau hyn i fframwaith yr Eglwys Gadeiriol.”

Mae Deon Eglwys Gadeiriol Llanelwy, y Tra Pharchedig Nigel Williams, yn falch iawn o fod wedi sicrhau gwasanaethau Angela fel artist preswyl cyntaf erioed yr Eglwys Gadeiriol. Dywedodd:

“Rwy’n gobeithio y bydd awyrgylch yr Eglwys Gadeiriol yn ysbrydoliaeth i Angela ac y bydd y canrifoedd o weddïau a offrymwyd yn y lle hwn yn cael eu hadlewyrchu yn ei gwaith.”

Bydd Angela yn treulio ei chyfnod preswyl yng Nghapel y Cyfieithwyr yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy, a bydd yn cynnal dosbarthiadau galw heibio a sesiynau rhyngweithiol fel rhan o’i phrosiect, a fydd yn dechrau yn ystod mis Awst.

NODIADAU I OLYGYDDION

Ynghlwm fe welir ffotograff o Angela Davies yn ei gweithfan yn Eglwys Gadeiriol Llanelwy.

Gwybodaeth am yr Artist

Mae Angela Davies yn artist rhyngddisgyblaethol o Gymru. Mae ei gwaith wedi’i seilio ar themâu amser a lle; yn enwedig ecolegau newidiol yr amgylchedd naturiol. Mae hi’n defnyddio disgyblaethau crefftau a thechnolegau creadigol i greu gosodiadau amlsynhwyraidd sy’n benodol i safleoedd.

www.angeladaviesartist.co.uk

Gwybodaeth am Gyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru yw asiantaeth gyllido a datblygu’r wlad ar gyfer y celfyddydau, a’i weledigaeth yw Cymru greadigol lle mae’r celfyddydau yn rhan ganolog o fywyd y genedl.

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi cyfres o gyfnodau preswyl i artistiaid gyda phartneriaid strategol (un ohonyn nhw yw Glandŵr Cymru), ynghylch cyd-destun Syniadau, Pobl a Lleoedd. Y nod yw dod ag arferion artistiaid o safon uchel i sylw gwahanol gynulleidfaoedd a chymunedau.

www.artswales.org.uk

Gwybodaeth am Addo

Mae Addo yn sefydliad celfyddydol nid-er-elw sy’n datblygu, curadu ac yn rheoli prosiectau yn y parth cyhoeddus. Fe’i sefydlwyd gan y Cyd-Gyfarwyddwyr Sarah Pace a Tracy Simpson yn 2011. Bydd Tracy Simpson, Cyd-Gyfarwyddwr Addo, yn arwain gwaith curadu a rheoli rhaglen gelfyddydol y prosiect. Tracy sy’n rhedeg swyddfa Addo’r Gogledd yn Wrecsam, ac mae’n arwain cyfnodau preswyl i artistiaid gyda Glandŵr Cymru, sef ymddiriedolaeth y camlesi ac afonydd yng Nghymru, CADW a Chyngor Celfyddydau Cymru, yn ogystal â chyfnod preswyl celf gyhoeddus ac ymgynghoriad yng Nghorwen, Sir Ddinbych a chyfres o brosiectau cydweithredol gyda Phrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.

www.addocreative.com

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Angela Davies ar angeladavies80@aol.com